01 listopada 2023

Obowiązki gmin

Podstawy prawne działań gminy wobec bezdomnych zwierząt

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jedną z ustaw, na której opierają się działania gmin wobec bezdomnych zwierząt, jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, gminy mają obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie, w tym organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Niestety, ustawa nie precyzuje konkretnych zasad tej ochrony ani nie zawiera delegacji do określenia tych zasad. Pomimo tego, ustawa przewiduje wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności związanej z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.

Wydając zezwolenie, władze gminy określają wymagania dotyczące jakości usług objętych zezwoleniem. Jednakże, warto zauważyć, że gmina nie może wydawać zezwoleń ani prowadzić schronisk na podstawie art. 3 ust. 5 pkt. 5 tej ustawy. Zgodnie z art. 7 tej samej ustawy, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt nie jest uznawane za obowiązek gminy. W związku z tym, cel prowadzenia schroniska oraz zasady określania wymagań powinny być precyzowane przez organ wydający zezwolenie.

Ustawa o ochronie zwierząt

Drugą istotną ustawą, która reguluje działania gmin wobec bezdomnych zwierząt, jest Ustawa o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 11 tej ustawy, gminy mają obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, mogą prowadzić schroniska dla bezdomnych zwierząt we współpracy z władzami samorządowymi.

Ważne jest, aby zauważyć różnice między pojęciami "schroniska" w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a "schroniska" w Ustawie o ochronie zwierząt. W przypadku drugiej ustawy, schroniska są prowadzone przez organizacje społeczne, których celem jest ochrona zwierząt, i mają na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Zadaniem gmin jest wspieranie tych organizacji i zapewnienie odpowiednich warunków dla schronisk.

Działania podejmowane przez gminy

W celu skutecznego zwalczania bezdomności, gminy podejmują różne działania. Mogą to być inicjatywy samorządowe, programy wspierające, poprawę standardów pobytu w schroniskach oraz działania prewencyjne mające na celu zapobieżenie bezdomności. Gminy mogą również współpracować z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W ramach tych działań, gminy mogą otrzymywać dofinansowanie ze środków publicznych. 

Podejmowana walka z bezdomnością zwierząt wciąż stanowi wyzwanie dla gmin. Istnieje potrzeba skuteczniejszego monitorowania i analizowania skuteczności działań podejmowanych przez gminy, do której weryfikacji tychże działań, ich zaangażowania, i wiedzy o ich bezdomnych zwierzętach, mają prawo wszyscy mieszkańcy gmin, nie tylko działające organizacje pozarządowe. 

 

Na zdjęciu Łapka, która ma już domek.

Ważne informacje

Jesteśmy tu!

Fundacja Ratuj Adoptuj Pomagaj, ul. R. Amundsena 3/11, 02-776 Warszawa I NIP: 9512509119, REGON: 38736661700000, KRS: 0000858108
Credit Agricole Bank Polska S.A., nr konta: 36194010763216673800000000 I tytułem: darowizna na cele statutowe

BLIK: 601 718 265 „darowizna”

Chcesz przekazać 1,5% procent z podatku, dla naszych podopiecznych?
👉 KRS: 0000858108 Fundacja "Ratuj Adoptuj Pomagaj"

2023 Fundacja RAP I Wszystkie prawa zastrzeżone

Kupuj oryginalne domeny w dobrych cenach! Zapoluj na giełdzie domen w Aftermarket [wejdź tu]

Menu